Thái độ của nhà sản xuất

Muốn tối đa hoá lợi nhuận nhà sản xuất phải lựa chọn mức sản xuất tạo ra sự cân bằng giữa hàng hoá và giá cận biên. Trong khi ngưòi tiêu dùng tìm cách mua lượng hàng hoá mà nhà sản xuất cung cấp trên thị trường, họ phải tính tới những hạn chế trong ngân sách cu< mình và tính đến độ thoả dụng tối đa, thì nhà sản xuất cung cấp trên thị trường, phải tìm cách kết hợp các chứng minh tài chính yếu tố sản xuất (nguyên liệu, máy móc, lao động) một cách tốt nhất luÀùiiỉ đạt được lợi nhuận cao nhất. 

Thái độ của nhà sản xuất

Quyết định của nhà sản xuấtđược phân tích qua hai giai đoạn: trước hết người ta xác định xem làm thế nào người sản xuất tạo ra một lượng hàng hoá xác định với một mức chi phí tối thiểu, sau đó người ta tiến đến xác định lượng hàng hoá nào nhà sản xuất phải làm ra để có thể thu được lợi nhuận tối đa. Có nhiều cách kết bao cao tai chinh cuoi nam hợp các yếu tố sản xuất để sản xuất ra cùng một lượng hàng hoá. Các cách kết hợp này tạo thành đường “giới hạn khả năng sản xuất”, chúng có đặc điểm tưofng tự như các đường bàng quan, và ở giai đoạn này vấn đề người sản xuất gặp phải sẽ tương xứng với những vấn đề của người tiêu dùng.

Với người tiêu dùng, họ phải tính đến giá cả và thu nhập của mình để có thể tiến đến đường bàng quan cao nhất (có thể tối đa hoá thoả dụng). Nhưng đối vói các nhà sản xuất thì ngược lại, xuất phát từ giá cả của các yếu tố dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm sản xuất cụ thể với mức chi phí sản xuất thấp nhất, người ta xác lập các cách kết họp các yếu tố sản xuất có giá chi phí thấp nhất để sản xuất ra một sản lượng nhất định. Vấn đề còn lại là xác định một sản lượng sản xuất cho lợi nhuận cao nhất. Việc xác định này phụ thuộc vào môi trường kinh tế của nhà sản xuất. Trong khuôn khổ cạnh tranh hoàn hảo thì cả người sản xuất và người tiêu dùng đều có thể có quyền gây tác động đến sự vận hành của thị trường. 

Do đó, mức sản lượng này được xác định bởi sự cân bằng giữa giá bán của hàng hoá sản xuất (đây là một dữ liệu ổn định cho nhà sản xuất trong cạnh tranh hoàn hảo) và giá cận biên. Trên thực tế, chừng nào mức giá bán còn cao hơn mức giá (chi phí) cận biên thì nhà sản xuất vẫn có thể tăng thêm lọi nhuận của mình bằng cách sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm bởi vì khoản thu từ đơn vị sản phẩm này cao hơn giá (cận biên). Song mức chênh lệch này giảm dần theo mức tăng sản xuất, bởi vì giá bán thì được ấn định, còn chi phí cận biên lại tăng theo lượng hàng hoá sản xuất thêm. Nhà sản xuất phải giảm mức sản xuất ngay khi giá (bán) thấp hơn chi phí cận biên.

Nội dung bạn đang xem còn rất nhiều trong chuyên mục Công nghệ, nếu bạn quan tâm nhiều chủ đề hơn vui lòng truy cập http://dodungchobe.info

Related Posts

Add Comment